MVA-refusjon

Inter Tax AS tilbyr momsrefusjon fra utlandet samt detaljert kunnskap om de forskjellige lands lovgivning, refusjonsregler, dokumentasjonskrav og søknadsformalia. Utover dette behøver man ofte inngående forståelse av EU-direktivene; spisskunnskap som de fleste norske bedrifter verken har tid, eller ressurser til å investere i selv.

Inter Tax AS ble etablert 1988 og er fortsatt 100% norsk eiet. Fra å være en pioneér innenfor sitt fagområde, har vi under årenes løp sikret oss en unik kompetanse innenfor refusjon av utenlandsk MVA.

Her handler det ikke bare om den rent faglige kompetansen samt å kunne møte de utenlandske skattemyndigheters ulike formelle krav, men like mye om den kvalitet vi garanterer i alle søknader vi sender inn. Når skattemyndighetene i utlandet mottar en søknad fra Inter Tax, er det en sikkerhet for dem å vite at underlaget og formalia er i orden. Inter Tax sender ikke inn en søknad uten at vi i utgangspunktet er sikre på at den blir godkjent. Det kan dog være tilfeller der vi mener at kunden skal MVA registreres, – noe som vi naturligvis er behjelpelige med.

Selve søknadsprosessen fra innsendelse av underlag, utstedelse av fullmakter, innhenting av MVA-bevitnelse, kontroll og registrering av bilag, opprettelse av formell søknad og innsendelse tar normalt 14 dager. Alle bilag bli nøye kontrollert og ved vesentlige mangler eller feil, – kontakter vi oppdragsgiver for å sikre underlaget før innsendelse. Det kan også handle om feildebitert MVA, – som leverandøren da blir oppfordret til å refundere til kunden.

Inter Tax AS jobber på ‘no cure, no pay’ basis – med en fast, avtalt provisjon av det refunderte beløpet som en standardavtale. For større søknader tilbyr vi ulike avtaletyper basert på konkrete behov og søknadsvolum.

Ta kontakt dersom din bedrift har behov for tilbakebetaling av moms fra utlandet.

Hva er momsbelagt i utlandet?

Det meste av både varer og tjenester er fortsatt momsbelagt innen EU, – det finnes noen unntak når det gjelder ‘fjernleverbare tjenester’ og det er omvendt avgiftsplikt som gjelder. Dvs. leverandøren av tjenesten fakturerer uten MVA og kjøper avregner beløpet i sin momsoppgave (post 7). Poenget med denne regelen er at tjenesten skal avgiftsbelegges der den ‘de facto’ er benyttet.

Her følger noen eksempler på hva som man kan søke MVA-refusjon for:

 • Hotell, representasjon
 • Messer (kostnader for ‘stand’ og teknisk utstyr, catering mv)
 • Kurs-, konferanse- og seminardeltakelse
 • Prosjektkostnader
 • Persontransport, leiebil, drivstoff
 • Transport og spedisjon
 • Lagerleie
 • Advokat og annen konsulentbistand
 • Bygg, anlegg
 • Markedsføring
 • Representasjonskontor med tilhørende utgifter
 • Kjøp fra underleverandører

Det er viktig å merke seg at det er ulike regler på hva som er refusjonsberettiget, samt at det er forskjell både i krav til formalia og søknadsfrister i de fleste EU-land.

INTER TAX GRUPPEN – 30 år med MVA refusjon – representasjon – rådgivning.

Refusjonsoversikt
De ulike MVA-lover og regler i hvert land avgjør hvilke varer og tjenester som kan godkjennes for refusjon. Denne informasjonen er veiledende og som markert, er det visse avvik i ulike land.
Refusjonsprosessen

Krav og rutiner ved en MVA-refusjonssøknad

MVA-refusjon (momsrefusjon) er en møysommelig og relativt lang prosess. Selv om forarbeidet hos oss går unna i løpet av 2-4 uker, har myndighetene opptil 6 måneders behandlingstid på MVA-søknader. I noen tilfeller eller land kan det ta enda lengre tid og da purres søknadene automatisk av Inter Tax.

Krav til den søkende bedriften:

 • Bedriften må være MVA-registrert i Norge. Virksomheten må dessuten være fradragsberettiget dersom den var drevet i det aktuelle EU-land.
 • Vanligvis er bedriftene egne, registrerte juridiske enheter i Norge og har sitt hovedsete i Norge.
 • Bedriften kan ikke ha hovedsete eller filial i det landet man søker refusjon.
 • NB! Datterselskaper, representasjons- og ordrekontorer (av hovedsetet) er det fullt mulig å søke refusjon for.

Refusjonsprosessen:

 1. Kundeavtale med Inter Tax AS og relevante fullmakter signeres. Til visse land kreves notarialbekreftelse på fullmakten og noen ganger må man i tillegg få ‘Apostille’ vidimering fra Fylkesmannen.
 2. Kunden sender oss originalfakturaer sortert pr. land. (Det stilles spesielle krav til e-faktura)
 3. Vi innhenter MVA-registreringsbevis fra kundens skattekontor.
 4. Underlaget blir nøye kontrollert og registrert. Eventuelle formelle feil søkes korrigert.
 5. Den formelle søknaden utformes og sendes til de aktuelle skattemyndighetene.
 6. Kunden mottar en ordrebekreftelse på søknadsbeløpet i valuta og hvilken periode søknaden gjelder.
 7. Bilagene returneres sammen med utbetalingen vanligvis i løpet av 6 måneder.

Noen myndigheter er raskere enn andre; f.eks. Danmark, Sverige og Nederland behandler søknader fra Inter Tax på 2-3 måneder. Når det gjelder størrelsen på MVA-søknaden, har vi et minstekrav på NOK 5000 til de fleste land og noe høyere til land der vi er pålagt å ha en lokal representant.

Refusjonsfrister:

 • 30. juni i de fleste EU-land for innsendelse av søknader for kalenderåret før.
 • 30. september i Danmark,  Polen og Spania.
 • 31. desember for søknader til Storbritannia for perioden 1/7-30/6.
 • Inter Tax bør ha underlaget i hende senest 4 uker før fristen. Etter den tid må vi evt pålegge et hastegebyr, samt ved ekstremt sen mottagelse av bilag må vi sende søknaden med kurérpost for kundens regning.

Det er fullt mulig å søke for kortere perioder, f.eks. halvårlig eller kvartalsvis. Da er det kortere frister som gjelder, og her er det igjen ulike prosedyrer fra land til land, men ofte innen påfølgende måned etter siste fakturadato.

Hva koster det

Inter Tax AS jobber på ‘no cure, no pay’ basis, basert på en fast provisjonssats av det refunderte beløpet.

 • Inter Tax tilbyr kostnadfritt gjennomsyn av bedriftens bilag første gang.
 • Vi jobber med en fast standardprovisjon. 
 • Noen få land krever lokal representant for innsending av søknad om momsrefusjon; denne tilleggskostnaden vil bli belastet kunden.
 • Ved innsendelse av bilag senere enn 4 uker før myndighetenes frist, tilkommer fast konsulenthonorar + kurerpost-tillegg.
 • Inter Tax gir kunden konkrete råd og anbefalinger dersom vi ser at det betales unødig moms, eller når bilag ikke tilfredsstiller fakturakravene i de forskjellige land.
EU og moms

Generelt om EU og MVA

 

Det meste er momspliktig i EU, med unntak av helse- og sosialutgifter, undervisning, kultur, sport, eksport og andre spesielle leveranser. Visse varer og tjenester anses som nødvendighetsgoder (næringsmidler, persontransport mv.) og kan ha reduserte satser.

Dersom man kjøper en vare eller tjeneste i et EU-land og selger videre direkte til en kjøper i et annet EU-land (enten det er enkeltkjøp eller inngår i en prosjektleveranse), har man registreringspliktig omsetning i EU, som normalt medfører registreringsplikt for moms. Har man tilsvarende innenfor et EU-land finnes det i noen land utstrakt omvendt avregning ved salg/kjøp av tjenester, som gjør registrering unødvendig, men refusjon mulig.

Fra 1/1-2010 gjelder nye regler for levering av tjenester. For B2B (business to business) er leveringsstedet i hovedsak det sted der næringsdrivende kjøper er etablert, mens for B2C (business to consumer) gjelder i hovedsak at tjenesten skal momsbelegges i det land der selger er etablert.

Tolkningen av “use end enjoyment”, dvs. definisjonen av hvor tjenesten faktisk er forbrukt, er svært forskjellig i de ulike EU-landene. Det har vist seg at dette også er vanskelig å forholde seg til for leverandørene i de ulike landene da vi i økende grad opplever at leverandører feilaktig fakturererer ulike tjenester med moms. I disse tilfellene må vi kontakte leverandøren direkte, da myndighetene ikke vil refundere moms som er feilaktig fakturert. Vi har jobbet med dette i 30 år og har således tung kompetanse på området.

Partnere

Våre samarbeidspartnere

Vi har under årene opparbeidet et nyttig nettverk av utvalgte samarbeidspartnere, både i Norge og i utlandet. Hos de enkelte lands skattemyndigheter har vi i tillegg våre faste kontaktpersoner som raskt og effektivt bistår oss med eventuelle MVA-relaterte utfordringer.

 • Ayming
 • VAT Forum, Brüssel
 • VAT Global
 • Sovos
 • Taxback.com
 • Oslo Handelskammer
 • Stavanger Handelskammer
 • Svensk-Norsk Handelskammer
 • Finlands Ambassade
 • Sveriges Exportråd
 • Fransk-Norsk Handelskammer

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
​23 19 61 20